VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS NR.

Data:


BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Sutarties esmė

1.1. Šia Vartojimo kredito sutartimi, kurią sudaro Kredito gavėjo pateikta paraiška, sutikimas tvarkyti asmens duomenis bei specialiosios ir bendrosios sutarties sąlygos kartu su visais papildymais ar pakeitimais (toliau – Sutartimi), šalys – Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti Kredito davėjas ir Kredito gavėjas, susitaria dėl vartojimo kredito (toliau – Kredito) teikimo tvarkos ir sąlygų.

1.2. Sutarties aiškinimo tikslu, ši Sutartis yra laikoma sudaryta trečiųjų asmenų – Naudos gavėjų, naudai (LR Civilinio kodekso 6.191 str.).

1.3. DĖMESIO! Kredito gavėjas supranta ir įvertina riziką, jog Kreditas jam bus suteiktas tik tuo atveju, jei atsiras pakankamai asmenų, kurie sutiks įgyti teises į Kredito gavėjo išmokas pagal šią Sutartį ir jei Kredito gavėjas tinkamai užtikrins savo prievolių vykdymą, todėl vien paraiškos Kreditui gauti pateikimas ir mokumo kriterijų atitikimas negarantuoja Kredito gavimo

1.4. Esmine šios Sutarties sąlyga Kredito davėjas laiko Kredito gavėjo patvirtinimus, kad:

1.4.1. Kredito gavėjo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;

1.4.2. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė https://www.OK.lt/ paskelbtą arba iš vartojimo kredito tarpininkų (toliau – Tarpininkų) gautą Standartinę informaciją apie vartojimo kreditą (toliau – Standartinė informacija) iki šios Sutarties sudarymo momento;

1.4.3. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė https://www.OK.lt/ paskelbtas www.OK.lt sistemos naudojimo taisykles (toliau – Taisykles) iki šios Sutarties sudarymo momento ir pareiškė, kad su jomis sutinka;

1.4.4. Kredito gavėjas sutinka ir leidžia Kredito davėjui šios Sutarties 10 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis arba aktyviai veikiant Kredito gavėjui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis;

1.4.5. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Sutarties sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šioje Sutartyje nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;

1.4.6. Kredito gavėjas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas sudaryti Sutartį yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai;

1.4.7. Kredito gavėjas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Kredito gavėjas yra pajėgus įvykdyti;

1.4.8. Kredito gavėjas yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo mokumą;

1.4.9. Kredito gavėjas šios sutarties sudarymo metu yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris Sutarties sudarymo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

1.4.10. Kredito gavėjo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Kredito gavėjas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Kredito gavėjui, o ši sutartis yra sudaryta gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus;

1.4.11. Kredito gavėjas supranta, jog Kredito davėjo nustatyta minimali kredito palūkanų norma yra apskaičiuota atsižvelgiant į Kredito gavėjo kreditingumo lygį, bei į asmenų, sutinkančių įgyti teises į Kredito gavėjo išmokas pagal šią Sutartį (toliau – Teises), prisiimamą didelę riziką įgyjant Teises nuotoliniu būdu, o taip pat į santykinai dideles kredito administravimo išlaidas.

1.5. Visi Sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Taisyklėmis, tinklalapyje https://www.OK.lt/ pateiktais nurodymais ir/ar paaiškinimais bei įprastine vartojimo kredito teikimo nuotoliniu būdu praktika.


2. Kredito lėšų išmokėjimo sąlygos ir tvarka

2.1. Teisę prašyti Kredito turi bet kuris asmuo, atitinkantis šios sutarties 1.4.9. p. Kredito gavėjui keliamus reikalavimus, tačiau gauti Kreditą gali tik tie asmenys, kurie yra Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis įregistruoti Kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje ir tik tuo atveju, jei atsiras pakankamai asmenų, kurie sutiks įgyti Teises.

2.2. Kreditui gauti Kredito gavėjas privalo šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka bei sąlygomis tinkamai pateikti paraišką (prašymą) Kreditui gauti (toliau – Paraiška).

2.3. Paraišką Kredito gavėjas gali teikti tik jeigu sudarant vartojimo kredito sutartį Kredito gavėjo vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų Kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito Trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Kredito gavėjo tvarių pajamų.

2.4. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine informacija, kuri yra pateikiama https://www.OK.lt/ arba gali būti gauta iš Tarpininkų. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška gali būti pateikta bet kuriuo iš Taisyklėse nurodytų būdų.

2.5. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu Kredito gavėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Kredito davėjo duomenų bazės išrašas apie Kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje https://www.OK.lt/), yra laikomi Kredito gavėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška ir jos pagrindu sudaryta Vartojimo kredito sutartis, pagal kurią Kredito gavėjui yra pervedama Kredito suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Kredito gavėjo parašu kiekviename jo lape.

2.6. Gavęs Paraišką, vadovaudamasis Taisyklėse ir Kredito davėjo taikoma Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingo skolinimo taisyklėse nustatyta tvarka, Kredito davėjas įvertina Kredito gavėjo mokumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Kredito gavėjo rizikos grupės bei jam taikomos minimalios palūkanų normos, suteikia šiai Paraiškai unikalų numerį ir paskelbia atitinkamą kvietimą įgyti Teises Sistemoje.

2.7. Paraiškos skelbimo, galiojimo, keitimo, atšaukimo ir kitos sąlygos yra nurodytos Taisyklėse. Sudarydamas šią Sutartį Kredito gavėjas įsipareigoja laikytis ir visų Taisyklėse nurodytų sąlygų.

2.8. Jei Paraiška yra atmetama dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Kredito davėjas apie tai informuoja Kredito gavėją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo mokumo patikrinimas. Esant poreikiui, Kredito davėjo prašymu Kredito gavėjas privalo pateikti visus duomenis ir dokumentus, reikalingus tinkamai įvertinti Kredito gavėjo mokumą ar patikrinti Kredito gavėjo pateiktą informaciją.

2.9. Kredito dydis ir terminas yra nustatomi pagal Kredito gavėjo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Kredito davėjo nustatytų ir Taisyklėse, https://www.OK.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į mokumo vertinimo rezultatus.

2.10. Atsižvelgdamas į Kredito gavėjo mokumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičius, kitų prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas vertinamas charakteristikas, Kredito davėjas nustato Kredito gavėjo rizikos grupę ir ją atitinkančią minimalią kredito palūkanų normą, kredito sumos ir termino limitą Kredito gavėjui.

2.11. Kredito gavėjui taikomos kredito sumos ir termino limitas gali būti padidintas, o kredito palūkanų norma - sumažinta, Kredito davėjo vienašaliu sprendimu. Visais atvejais Kredito gavėjas turi teisę siūlyti taikyti didesnes nei nustatyta minimali palūkanų norma, tačiau visais atvejais bendra vartojimo kredito kainos metinė norma negali būti didesnė nei nustatyta LR Vartojimo kredito įstatyme.

2.12. DĖMESIO! Paraiškos kreditui gauti pateikimas, kvietimo įgyti Teises paskelbimas ar bet kokie kiti Kredito gavėjo ar Kredito davėjo veiksmai nėra ir negali būti interpretuojami kaip Kredito davėjo įsipareigojimas suteikti kreditą. Kredito davėjas įsipareigoja suteikti prašomą kreditą tik tuo atveju, jei iš pageidaujančių įgyti Teises asmenų yra gautos atitinkamos paraiškos ir bendra tokių paraiškų bei jų pagrindu rezervuotų Naudos gavėjo lėšų suma yra lygi 100% Kredito gavėjo prašomo kredito sumai.

2.13. Kredito gavėjui vienu metu gali būti suteikiami keli kreditai, tačiau bendra visų suteiktų kreditų suma negali viršyti Taisyklių ir šios Sutarties 2.9 p. nustatytos bendros kredito limito sumos. Pasiekus šią ribą, kreiptis dėl kredito suteikimo Kredito gavėjas gali tik po to, kai pilnai įvykdo savo prievoles, atsiradusias dėl anksčiau gautų kreditų.

2.14. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti Kredito gavėjo pateiktą Paraišką, jeigu Kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios Sutarties, Taisyklių ar anksčiau su Kredito davėju sudarytų sandorių sąlygas.

2.15. Tuo atveju, jei pasibaigus kvietimo įgyti Teises terminui Kredito davėjas yra gavęs ne mažiau kaip 2.12 punkte nurodytą kiekį atitinkamų paraiškų Teisėms įgyti, Kredito davėjas apie tai informuoja Kredito gavėją, suformuoja kredito gavėjo sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir paprastąjį neprotestuotiną vekselį prievolių pagal šią sutartį vykdymui užtikrinti, bei išsiunčia šiuos dokumentus sistemos duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu. Šiuo atveju Kredito gavėjas privalo per 3 kalendorines dienas atlikti Taisyklėse, šioje Sutartyje ir Naudotojo paskyroje sistemoje nurodytus veiksmus, patvirtinančius paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Kredito gavėjui neatsiliepus per šiame punkte nustatytą terminą ir neišdavus vekselio, Kredito gavėjas yra laikomas iš esmės pažeidęs savo įsipareigojimus ir privalės sumokėti Bendrovei netesybas, lygias 0,05% nuo Kredito gavėjo prašytos kredito sumos už kiekvieną prašyto kredito dieną, bei atlyginti Bendrovės ar ketinusių įgyti Teise asmenų tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia šiame punkte nustatyta bauda

2.16. Tuo atveju, jei pasibaigus kvietimo įgyti Teises terminui Kredito davėjas nėra gavęs 2.12 punkte nurodyto kiekio atitinkamų paraiškų Teisėms įgyti, Kredito davėjas suformuoja sutartį šiai nepilnai kredito sumai su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir paprastąjį neprotestuotiną vekselį prievolių pagal šią sutartį vykdymui užtikrinti, bei išsiunčia šiuos dokumentus sistemos duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu. Šiuo atveju Kredito gavėjas turi teisę per 3 kalendorines dienas šios patikslinti Paraišką, patvirtinti vekselį ir priimti mažesnę kredito sumą Taisyklių ir šios Sutarties nustatyta tvarka. Kredito gavėjui neatsiliepus per šiame punkte nustatytą terminą ir nesudarius kredito gavėjo sutarties bei neišdavus vekselio, Paraiška laikoma pasibaigusia be jokių pasekmių Kredito gavėjui.

2.17. Kredito davėjas apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti Kreditą informuoja Kredito gavėją siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į Kredito davėjo duomenų bazėje registruotą Kredito gavėjo mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje Kredito gavėjo paskyroje.

2.18. Kredito davėjas įsipareigoja išmokėti visą kredito sumą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo 3 skyriuje nurodytų veiksmų atlikimo ir visos Teisių kainos iš jas įgyti sutikusių asmenų gavimo momento. Kredito suma yra išmokama banko pavedimu į Kredito gavėjo UAB „EVP International“ valdomoje sistemoje PaySera turimą sąskaitą (toliau – PaySera sąskaita), nurodytą šios Sutarties Specialiojoje dalyje .

2.19. Kredito gavėjas, kurio Paraiška buvo atmesta, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą nesuteikti Kredito išsiuntimo dienos, turi teisę naudojantis https://www.OK.lt/ sistema kreiptis į Kredito davėją su prašymu pakartotinai svarstyti jo Paraišką. Kredito davėjas prašymą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir 2.17 p. nustatytais būdais informuoti Kredito gavėją apie priimtą sprendimą. Prašymo nagrinėjimo metu Kredito gavėjas privalo suteikti visą Kredito davėjo prašomą informaciją, reikalingą Kredito gavėjo mokumui įvertinti ir sprendimui priimti.

2.20. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius Kredito įstaigai už Kredito sumos įskaitymą į Kredito gavėjo banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Kredito gavėjas.


3. Prievolių vykdymo užtikrinimas

3.1. Kredito gavėjas privalo užtikrinti Kredito, palūkanų ir kitų pagal šią sutartį mokėtinų sumų grąžinimą išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį paprasta rašytine forma arba tokia tvarka ir sąlygomis:

3.1.1. Kredito gavėjo paskyroje tinklalapyje https://www.OK.lt/ Kredito davėjas suformuoja paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuris yra pateikiamas Kredito gavėjui patikrinti ir išsiunčia Kredito davėjo duomenų bazėje registruoto Kredito gavėjo mobiliojo telefono numeriu tekstinę žinutę (SMS) su unikaliu vekselio patvirtinimo kodu.

3.1.2. Kredito gavėjui patikrinus suformuotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir sutinkant su jo sąlygomis, Kredito gavėjas gali patvirtinti šį vekselį įvesdamas 3.1.1. p. nustatyta tvarka gautą patvirtinimo kodą į specialų lauką ir paspausdamas mygtuką „Patvirtinti vekselį“.

3.1.3. Kredito gavėjo tinkamai patvirtintas paprastasis neprotestuotinas vekselis yra išsiunčiamas Kredito davėjo duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu, o Kredito gavėjo pagal šią sutartį mokėtinos sumos yra laikomos užtikrintomis vekselio suma.

3.2. DĖMESIO! Šalys susitaria, jog Kredito gavėjo 3.1.1.- 3.1.3. punkte atlikti veiksmai (kuriuos patvirtina Kredito davėjo ir UAB „eVekselis.lt“ duomenų bazės išrašas apie Kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje https://www.OK.lt/ bei tinklalapyje https://www.evekselis.lt/) yra laikomi Kredito gavėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o šiais veiksmais patvirtintas paprastasis neprotestuotinas vekselis, saugomas UAB „eVekselis.lt“ duomenų bazėje, yra laikomas originaliu dokumentu, sudarytu rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir paprastasis neprotestuotinas vekselis, patvirtintas Kredito gavėjo parašu.

3.3. Šalys patvirtina, jog pagal šios sutarties 3.1.1. – 3.1.3. p. nustatyta tvarka išduotas vekselis yra laikomas Kredito davėjo kaip svetimas turtas užtikrinimo tikslu, t.y. vekselis ir pagal jį gauti apmokėjimai gali būti naudojami tik kaip prievolių pagal šią sutartį užtikrinimo priemonė.

3.4. Bendra Kredito gavėjo prievolių suma pagal šią sutartį ir išduotą vekselį jokiais atvejais negali būti didesnė negu gauto ir negrąžinto kredito (su priskaičiuotomis palūkanomis ir/ar netesybomis) suma.

3.5. Kredito davėjas (ar jo teisių perėmėjai) turi teisę pateikti Kredito gavėjo vekselį apmokėjimui tik tuo atveju, jei Kredito gavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią sutartį. Kredito davėjas turi teisę reikalauti apmokėjimo pagal vekselį tik ta apimtimi, kiek yra neįvykdytos Kredito gavėjo prievolės pagal šią sutartį

3.6. Kredito gavėjo apmokėjimas pagal pateiktą vekselį yra laikomas apmokėjimu ir pagal šią sutartį ir atvirkščiai – apmokėjimas pagal šią sutartį reiškia ir apmokėjimą pagal pateiktą vykdyti vekselį.


4. Kredito grąžinimo sąlygos ir tvarka

4.1. Kredito gavėjas grąžina Kredito sumą bei sumoka palūkanas griežtai laikydamasis Specialiojoje dalyje nustatyto Kredito grąžinimo grafiko, pagal šios Sutarties specialiosiose sąlygose, tinklalapyje https://www.OK.lt/ ar Kredito davėjo pateiktus nurodymus. Kredito gavėjas turi teisę bet kada šios Sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti įmokų mokėjimo grafiką (jei toks sudaromas).

4.2. DĖMESIO! Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal Sutartį. Kredito gavėjo prievolė yra įvykdoma šios Sutarties 4.4. p. nustatyta tvarka, grąžinant gautą Kredito sumą ir palūkanas, apskaičiuotas sutarties 5.4. p. nustatyta tvarka, be jokio išankstinio pranešimo. Tai padaręs, Kredito gavėjas turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo Kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos.

4.3. Šios sutarties 4.2. p. numatyta Kredito gavėjo teisė yra įgyvendinama pateikiant Kredito davėjo buveinės adresu rašytinį pareiškimą, nurodant Kredito sutarties numerį, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytą datą, o taip pat datą, kada buvo grąžintas visas Kreditas ir palūkanos. Kredito davėjas pareiškia, kad už išankstinį grąžinimą kompensacijos iš Kredito gavėjo nereikalaus.

4.4. Kredito gavėjo mokėjimo prievolė yra laikoma įvykdyta tuo momentu, kai mokama suma yra įskaitoma į specialią Naudos gavėjų interesais UAB „EVP International“ valdomą PaySera sąskaitą, nurodytą šios Sutarties specialiojoje dalyje, kurioje esančių lėšų valdyti, naudoti ar jomis disponuoti Bendrovė neturi teisės. Šioje sąskaitoje iš Skolininko gautos sumos yra nedelsiant automatizuotu būdu paskirstomos ir pervedamos Naudos gavėjui, iš jų atskaičius šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus administravimo mokesčius, kurie pervedami į Bendrovės sąskaitą . Kredito gavėjas mokėjimo pavedimo paskirtyje privalo aiškiai nurodyti mokėjimo paskirtį (pvz. sąskaitos numeris, Kredito numeris, paskirtis žodžiais ar pan.). Nenurodžius arba neaiškiai nurodžius mokėjimo paskirtį, Kredito davėjas turi teisę nurodyti UAB „EVP International“ mokėjimą įskaityti atsižvelgiant į mokamą sumą, mokėjimo laiką ir kitas aplinkybes, pagal kurias galima nustatyti Kredito gavėjo valią.

4.5. Visi Kredito gavėjo mokėjimai yra užskaitomi tokiu eiliškumu: (i) pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos, (ii) mėnesinis sutarties administravimo mokestis, (iii) netesybos, (iv) palūkanos, (v) Kredito suma. Priverstinio Skolininko skolos išlaidos yra išskaitomos ir pervedamos Bendrovei.

4.6. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį yra atliekami eurais.

4.7. Kredito gavėjui sumokėjus didesnę pinigų sumą negu privaloma mokėti pagal šios Sutarties nuostatas, ši permoka Kredito gavėjo rašytiniu prašymu yra grąžinama į Kredito gavėjo prašyme nurodytą banko sąskaitą arba panaudojamos kitu, Kredito gavėjo nurodytu, būdu. Kredito gavėjui suteikus naują Kreditą, permokėtos sumos Kredito gavėjo rašytiniu pareiškimu, pateikiamu šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu, arba Kredito davėjo sprendimu yra įskaitomos į Kredito gavėjo mokėtinas sumas. Pranešimas apie įskaitymą yra pateikiamas atskirai šios Sutarties 2.17 punkte nustatyta tvarka.

4.8. Iki Kredito gavėjo rašytinio pareiškimo gavimo ar įskaitymo pagal šios Sutarties 4.7 punktą dienos, Kredito gavėjo permokos suma yra saugoma Kredito davėjo sąskaitoje. Už permokos administravimo ir saugojimo paslaugas Kredito gavėjas moka Kredito davėjui 0,1 EUR per dieną mokestį, kuris yra be atskiro pranešimo išskaitomas iš Kredito gavėjo permokos sumos, tačiau visais atvejais šis mokestis negali būti didesnis nei permokos suma.

4.9. Kredito davėjo išlaidos, patiriamos dėl kredito įstaigų taikomų mokesčių vykdant Kredito gavėjo nurodymus dėl permokų grąžinimo, yra apmokamos išskaitant jas iš permokos sumos. Tuo atveju, jei permokos suma yra mažesnė nei atitinkamos kredito įstaigos taikomi mokesčiai, Kredito davėjas turi teisę pareikalauti iš anksto apmokėti šias išlaidas.


5. Palūkanų normos apskaičiavimo bei taikymo sąlygos ir tvarka

5.1. Už naudojimąsi Kreditu, Kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas išreikštas bendra Kredito kainos metine norma (toliau – Bendra norma) ir kurios procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Palūkanos yra apskaičiuojamos nuo Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje nurodytų ir į Sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie Kredito gavėjo pageidaujamą gauti Kredito sumą, Kredito grąžinimo terminą bei grąžinimo grafiką.

5.3. Palūkanos yra apskaičiuotos ir Sutarties specialiosiose sąlygose nurodomos darant prielaidą, jog Kredito gavėjas grąžins Kreditą ir palūkanas vienu mokėjimu suėjus Kredito terminui, arba laikydamasis Kredito grąžinimo grafiko, jei toks nustatytas šios sutarties specialiojoje dalyje, kredito periodiniais mokėjimais pasibaigus atitinkamo tarpinio periodo mokėjimo terminui .

5.4. Palūkanos skaičiuojamos nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas Kreditas yra faktiškai sugrąžinamas Kredito davėjui.


6. Bendros normos, sumos ir kainos apskaičiavimo sąlygos ir tvarka

6.1. Bendra norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės Žinios, 2012, Nr. 140-7230 nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis.

6.2. Bendra Kredito gavėjo mokama suma (toliau – Bendra suma) yra apskaičiuojama sudedant bendrą vartojimo Kredito kainą su Kredito suma, nurodyta Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje ir perkelta į Sutarties specialiąsias sąlygas.

6.3. Bendra vartojimo Kredito kaina (toliau – Bendra kaina) yra lygi pagal šios Sutarties nuostatas apskaičiuotų palūkanų, vienkartinio sutarties administravimo ir mėnesinio sutarties administravimo mokesčių sumos. Ši Bendra kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal Paraišką suteikiamo Kredito atžvilgiu ir neapima jokių šioje Sutartyje nenurodytų išlaidų, susijusių su Kredito davėjo iki tol Kredito gavėjui suteiktais Kreditais ar ateityje suteikiamais Kreditais, jei tokių būtų.

6.4. Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir/ar įgyvendinti savo pažeistas teises pagal Sutartį (įskaitant bet neapsiribojant priminimo žinučių ir laiškų Kredito gavėjui siuntimo išlaidos, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos), kurios nėra žinomos Kredito davėjui iš anksto, nėra įskaičiuojamos į Bendrą kainą ir, jei Kredito davėjas patiria šias išlaidas, turi būti atlyginamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.5. Kredito gavėjo išlaidos, kurias jis patiria dėl mokesčių, taikomų kredito įstaigų, priimančių ir/ar vykdančių atitinkamus Kredito gavėjo pagal šią Sutartį atliekamus mokėjimus, nėra įskaičiuojamos į Bendrą kainą.

6.6. Bendra norma ir Bendra suma yra apskaičiuojamos nuo Kredito gavėjo pateiktoje Paraiškoje nurodytų ir į Sutarties specialiąsias sąlygas perkeltų duomenų apie Kredito sumą ir Kredito grąžinimo terminą. Bendra norma ir Bendra suma yra apskaičiuojamos darant prielaidą, jog Kredito gavėjas grąžins Kreditą ir palūkanas laikydamasis Kredito grąžinimo grafiko, nustatyto šios sutarties specialiojoje dalyje, Kredito periodiniais mokėjimais pasibaigus atitinkamo tarpinio periodo terminui.

6.7. Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas vienkartinis sutarties administravimo mokestis yra sumokamas Kredito gavėjui Kredito sumos išmokėjimo momentu, išskaitant šį mokestį iš Kredito gavėjui išmokamos Kredito sumos.

6.8. Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas mėnesinis sutarties administravimo mokestis yra mokamas kas mėnesį, ta pačia tvarka kaip ir palūkanos, pagal Sutarties specialiojoje dalyje pateiktą kredito grąžinimo grafiką.


7. Sutarties atsisakymo ir nutraukimo sąlygos ir tvarka

7.1. Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba, nuo Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos, jei ta diena yra vėlesnė už Sutarties sudarymo dieną. Kredito gavėjo pasirašytas pranešimas apie Kredito sutarties atsisakymą gali būti paduodamas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu arba siunčiamas registruotu laišku.

7.2. Kredito gavėjas taip pat turi teisę atsisakyti Sutarties Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 7 d. nustatytu atveju ir tvarka.

7.3. Pasinaudojęs atsisakymo teise, Kredito gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Kredito davėjui dienos grąžinti Kredito davėjui visą Kreditą, o taip pat sumokėti palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo Kreditas, iki vartojimo Kredito grąžinimo dienos. Palūkanos apskaičiuojamos pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą palūkanų normą.

7.4. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Sutartį ir pareikalauti sumokėti visą Kredito sumą, palūkanas ir kitas pagal šios sutarties ir LR teisės aktų nuostatas mokėtinas sumas LR Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose taikytinuose LR teisės aktuose nustatytais pagrindais. Pranešimas apie Sutarties nutraukimą yra pateikiamas šios Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito gavėjo el.pašto adresu ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos.

7.5. Iki kol bus grąžintas visas Kreditas ir palūkanos, Sutarties nutraukimas nesustabdo Kredito ir/ar palūkanų, kitų Sutartyje numatytų mokėjimų skaičiavimo ir nepanaikina Kredito gavėjo prievolės mokėti Kredito davėjui pagal Sutartį mokėtinas sumas. Kredito gavėjo mokėtinos sumos yra apskaičiuojamos šios Sutarties 5,6 ir 8 skyriuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.


8. Atsakomybės sąlygos ir jos taikymo tvarka

8.1. Kredito gavėjui praleidus Kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, Kredito gavėjas privalo mokėti 0,05% dydžio delspinigius nuo negrąžintos Kredito ir/ar palūkanų sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

8.2. Kredito davėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės bankininkystės, sutrikimų, kurie įvyko ne dėl Kredito davėjo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko Sutarties pažeidimas, yra nesusiję su Kredito davėju, ir Kredito davėjas negalėjo jų veiksmų numatyti ar jų kontroliuoti.


9. Ginčų sprendimo tvarka ir sąlygos

9.1. Kredito gavėjų ginčai su Kredito davėju (ar Tarpininku) nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir Kredito davėjo patvirtintose Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka.

9.2. Kredito gavėjas, manantis, kad Kredito davėjas (ar Tarpininkas) pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, turi teisę kreiptis į teismą arba į išankstinio ginčų sprendimo ne teisme instituciją – Lietuvos banką. Vartotojo kreipimasis į Lietuvos banką neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą.

9.3. Kredito gavėjas, manantis, kad Kredito davėjas (ar Tarpininkas) pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į Kredito davėją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Rašytinis pareiškimas yra teikiamas Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu Kredito davėjo adresu. Kredito davėjas privalo išnagrinėti Kredito gavėjo kreipimąsi ir pateikti Kredito gavėjui motyvuotą atsakymą dėl jo reikalavimo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kredito gavėjo kreipimosi gavimo dienos. Kredito davėjas Kredito gavėjo kreipimusis nagrinėja neatlygintinai.

9.4. Kredito gavėjas, kurio Kredito davėjo atsakymas netenkina, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką per 3 mėnesius nuo jį netenkinančio Kredito davėjo atsakymo gavimo dienos. Jeigu Kredito davėjas per šios Sutarties 9.3. p. nurodytą terminą Kredito gavėjui neatsako, Kredito gavėjas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo per 3 mėnesius nuo šio termino pabaigos.


10. Asmens duomenys bei jų tvarkymo sąlygos ir tvarka

10.1. Kredito davėjas patvirtina, jog jis yra registruotas Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

10.2. Kredito gavėjas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Kredito davėją dėl Kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo ar Kredito davėjui įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

10.2.1. Kredito davėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 10.4 punkte išvardintus Kredito gavėjo duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Kredito davėju nurodytais tikslais.

10.2.2. šiais tikslais Kredito davėjas perduotų turimus Kredito gavėjo duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

10.3. Kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „CreditInfo Lietuva“, UAB „EVP International“, Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybės įmonė Registrų centras, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kredito gavėjo asmens duomenis, – Kredito davėjui paprašius pateiktų jam 10.4 punkte nurodytus asmens duomenis.

10.4. Kredito davėjo tvarkomi asmens duomenys: asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; elektroninio pašto adresas; gimimo data; gyvenamoji vieta (adresas); pareigos; pavardė; šeimyninė padėtis; telefono numeris; vardas; banko sąskaitos numeris, kredito suma, informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą, kompiuterio IP adresas; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; informacija apie turto areštus; kreditų grąžinimo data, atvaizdas ir parašas.

10.5. Kredito gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 10.4. p., būtų tvarkomi (saugomi) Kredito davėjo duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP EU“, UAB „CreditInfo Lietuva“, UAB „EVP International“, UAB „eVekselis.lt“.

10.6. Kredito davėjas turi teisę Kredito gavėjo asmens duomenis asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „CreditInfo Lietuva“, UAB „EVP International“, Lietuvoje veiklą vykdantiems antstoliams, taip pat, prieš tai informavęs Kredito gavėją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

10.7. Kredito gavėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

10.7.1. pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Kredito davėjas teikia Kredito gavėjui kartą per kalendorinius metus.

10.7.2. pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Kredito gavėjas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Kredito davėjo nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos Kredito gavėjo prašymus tinkamas Kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie Kredito gavėją, Kredito davėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti Kredito sutartį.

10.7.3. turi teisę sutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, Gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „CreditInfo Lietuva“, Centrinės hipotekos įstaigos, Valstybės įmonės Registrų centras, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.

10.7.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba Trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

10.8. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas įrašytų Kredito gavėjo ir Kredito davėjo, o taip pat Kredito davėjo ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami Kredito gavėjo asmens duomenys telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami Kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

10.9. DĖMESIO! Kredito gavėjas gali daryti įtaką visoms šios sutarties 10 skyriuje esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu Kredito gavėjas privalo kreiptis į Kredito davėją ir pradėti sąžiningas derybas dėl šiame skyriuje esančių sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šios sutarties 10 skyriaus sąlygos yra laikomos sudarytomis aptarus jas individualiai/u>


11. Konfidencialumas

11.1. Kredito davėjas patvirtina, kad bet kokia informacija apie Kredito gavėją, susijusi su Sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Kredito davėjas įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad Kredito gavėjo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų, išskyrus Teisių įgijėjų, žinion. Kredito gavėjas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.


12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Sutartis įsigalioja nuo šios Sutarties išsiuntimo Kredito gavėjui šios Sutarties 2.17. punkte nustatyta tvarka ir galioja iki pilno Kredito gavėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

12.2. Ši Sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet Sutarties pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus; Kredito davėjo veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; kai tai būtina keičiant Kredito teikimo technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Kredito gavėjo teisinės padėties. Tokio pobūdžio Sutarties pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Kredito davėjo, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties 6 punkte nurodyta tvarka ir terminais.

12.3. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai (ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas), išsamiai ir tiksliai.

12.4. Kredito davėjas yra įtrauktas į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Kredito davėjo veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas (korespondencijai) - Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS NR.

Data:


SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

KREDITO DAVĖJAS:
Pavadinimas: OK.lt sistemą valdanti UAB „Nilko finansų grupė ”
Juridinio asmens kodas: 303134452
Buveinės adresas: Perkūnkiemio g. 7, Vilnius
Banko sąskaitų Nr.: DNB bankas LT884010051001768286

Swedbank LT35 7300 0101 4415 1126
KREDITO GAVĖJAS:
Vardas, pavardė:
Asmens kodas:
Mobiliojo ryšio telefono numeris:
El. pašto adresas:
Adresas:
PaySera sąskaitos numeris:
NAUDOS GAVĖJAI:
KREDITAS:
Bendra vartojimo kredito suma: EUR
Vartojimo kredito metinė palūkanų norma (MPN): %
Vienkartinis sutarties administravimo mokestis

(išskaitomas iš bendros vartojimo kredito sumos, jos išmokėjimo dieną):
EUR
Bendras sutarties administravimo mokestis:

(mokamas kartu su palūkanomis pagal kredito grąžinimo grafiką):
EUR
Bendra Kredito kainos metinė norma (BVKKMN): %
Bendra vartojimo Kredito kaina: EUR
Nuolaida:
Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma: EUR
Terminas, mėnesiais:
Galutinė Kredito grąžinimo data:
Pavėluotoms įmokoms taikomi delspinigiai 0,05%
KREDITO GRĄŽINIMO GRAFIKAS:
DĖMESIO! Jūs turite teisę bet kuriuo metu grąžinti visą arba dalį kredito ir taip sutaupyti išlaidas palūkanoms už likusią termino dalį.
Pagal Vartojimo kredito sutartį nr. Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Kreditą ne vėliau kaip šiame Kredito grąžinimo grafike nurodytą datą sumokėdamas Kredito davėjui atitinkamą Kredito dalį, palūkanas ir su Kreditu susijusius mėnesinius sutarties administravimo mokesčius:
KITA KREDITO GAVĖJO PATEIKTA INFORMACIJA, REIKALINGA KREDITO GAVĖJO MOKUMUI ĮVERTINTI:
Kredito gavėjo nurodyta vidutinė įsipareigojimų finansų įstaigoms suma yra: EUR
Kredito gavėjo nurodyta planuojamų prisiimti įsipareigojimų finansų įstaigoms suma yra: EUR
Kredito gavėjo nurodyta vidutinė tvarių pajamų suma iš visų šaltinių yra: EUR
Kredito gavėjo nurodyti pajamų šaltiniai yra:


Kredito gavėjo nurodytas planuojamas tvarių pajamų pokytis yra:
Kredito gavėjo įsipareigojimų finansų įstaigoms ir tvarių pajamų santykis:
Laikas ir IP (arba telefono numeris), iš kurio yra gautas Kredito gavėjo patvirtinimas, jog pateikta informacija, reikalinga kredito gavėjo mokumui įvertinti, yra teisinga, tiksli ir išsami, bei Kredito gavėjas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Kredito gavėjas yra pajėgus įvykdyti;
Pastaba: šis Kredito grąžinimo grafikas galioja su sąlyga, jog visos įmokos bus mokamos laiku. Vėluojant sumokėti bet kurią įmoką ar jos dalį, Kredito davėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šį grafiką, o sutartyje nustatytais atvejais ir pareikalauti grąžinti visą Kreditą iš karto, anksčiau termino.
DĖMESIO! SUDARYDAMI ŠIĄ SUTARTĮ JŪS PATVIRTINATE ŠIAS APLINKYBES, KURIŲ NESANT KREDITO DAVĖJAS NEBŪTŲ SUDARĘS ŠIOS SUTARTIES:

1. Kredito gavėjo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;

2. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė https://www.OKlt/ paskelbtą arba iš vartojimo kredito tarpininkų gautą Standartinę informaciją apie vartojimo kreditą iki šios Sutarties sudarymo momento;

3. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė https://www.OK.lt/ paskelbtas www.OK.lt sistemos naudojimo taisykles iki šios Sutarties sudarymo momento ir pareiškė

4. , kad su jomis sutinka;

5. Kredito gavėjas sutinka ir leidžia Kredito davėjui šios Sutarties 10 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis arba aktyviai veikiant Kredito gavėjui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis;

6. Kredito gavėjas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Sutarties sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šioje Sutartyje nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su Sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;

7. Kredito gavėjas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl Sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas sudaryti Sutartį yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai;

8. Kredito gavėjas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Kredito gavėjas yra pajėgus įvykdyti;

9. Kredito gavėjas yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo mokumą;

10. Kredito gavėjas šios sutarties sudarymo metu yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris Sutarties sudarymo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

11. Kredito gavėjo Sutartimi prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Kredito gavėjas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Kredito gavėjui, o ši sutartis yra sudaryta gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus;

12. Kredito gavėjas supranta, jog Kredito davėjo nustatyta minimali kredito palūkanų norma yra apskaičiuota atsižvelgiant į Kredito gavėjo kreditingumo lygį, bei į asmenų, sutinkančių įgyti Teises į prašomą kreditą, prisiimamą didelę riziką įgyjant teises pagal šią Sutartį nuotoliniu būdu, o taip pat į santykinai dideles kredito administravimo išlaidas.