Užpildykite visus prašomus duomenis

Asmens kodas:
Elektroninis paštas:
Laikiną slaptažodį gausite šiuo el-pašto adresu
Telefonas:
 
Atidžiai perskaitykite sutikimą tvarkyti asmens duomenis

Pagal LR finansų įstaigų įstatymo reikalavimus UAB „Nilko finansų grupė“, įmonės kodas: 303134452, adresas: Perkūnkiemio g. 7, Vilnius (toliau – Bendrovė), sudarydama sandorius dėl finansinių paslaugų teikimo privalo veikti saugiai bei patikimai, užkirsti kelią iš sudaromų sandorių kylančiai galimai rizikai. Todėl Bendrovė, prieš priimdama sprendimą suteikti vartojimo kreditą ar prisiimti įsipareigojimus už savo Klientą, privalo įsitikinti vartojimo kredito prašančio asmens tapatybe, o taip pat, kad:

(A) Įsigyjamas finansinis turtas arba kitas turtas, iš kurio ateityje gali būti tenkinamas Bendrovės reikalavimas, tikrai yra, ir iš jo gali būti tenkinamas Bendrovės reikalavimas;

(B) Kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad Klientas sugebės įvykdyti įsipareigojimus;

(C) Klientas vykdė ir vykdo savo finansinius įsipareigojimus kitoms įstaigoms.

Šiems tikslams įgyvendinti Klientas turi pateikti toliau išvardytus duomenis. Klientui nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovė neturės galimybės įvertinti Kliento mokumo bei valdyti įsiskolinimo.

Bendrovė, vykdydama savo pareigas, užtikrina asmens duomenų saugumą. Visi Bendrovės darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Bendrovė įgyvendina tinkamas teisines, organizacines ir technines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Šis sutikimas taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu Kliento, kurio asmens kodas: [jūsų asmens kodas], nurodymu bankui ar kredito įstaigai, iš kurios buvo sumokėtas registracijos Bendrovės valdomoje sistemoje www.OK.lt mokestis, pateikti patvirtintą Kliento asmens tapatybės dokumento, kurio originalas buvo pateiktas tam bankui ar kredito įstaigai atitinkamos sąskaitos atidarymo metu, kopiją.

Patvirtindamas šį sutikimą, Klientas, kurio asmens kodas: [jūsų asmens kodas], patvirtina ir sutinkantis naudotis www.ok.lt sistema taip, kaip nustatyta šio sutikimo priede Nr. 1 pateiktose www.ok.lt sistemos naudojimo taisyklėse.

Atsižvelgiant į pirmiau nurodytą Bendrovės teisėtą interesą bei siekiant įgyvendinti Kliento interesus, Klientas, kurio asmens kodas: [jūsų asmens kodas], sutinka, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis šiame sutikime nurodytomis sąlygomis:

1. Bendrovė patvirtina, jog ji yra registruotas Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

2. Klientas sutinka, kad jam registruojantis, kreipiantis į Bendrovę dėl kredito, kitų sandorių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Bendrovei pratęsiant su Klientu sudarytas sutartis ar Bendrovei įgyvendinant toliau nurodytus tikslus (teises):

2.1. Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 4 punkte išvardintus Kliento duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kredito sutarčių ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo, kontrolės, mokumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei kitose sutartyse su Bendrove nurodytais tikslais.

2.2. šiais tikslais Bendrovė perduotų turimus Kliento duomenis savo dukterinėms arba patronuojančioms įmonėms.

3. Klientas sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis – Gyventojų registro tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „CreditInfo Lietuva“, UAB „EVP International“, Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybės įmonė Registrų centras, kitų valstybinių ir žinybinių registrų valdytojai, o taip pat kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, tvarkantys ar turintys Kliento asmens duomenis, – Bendrovei paprašius pateiktų jam 4 punkte nurodytus asmens duomenis.

4. Bendrovės tvarkomi asmens duomenys: asmens kodas; asmens tapatybės dokumento duomenys; darbovietė; elektroninio pašto adresas; gimimo data; gyvenamoji vieta (adresas); pareigos; pavardė; šeimyninė padėtis; telefono numeris; vardas; banko sąskaitos numeris, kredito suma, informacija apie įdarbinimus/atleidimus, vertimąsi ūkine/individualia veikla, socialines išmokas ir pajamas, jų tipą ir šaltinius, įsiskolinimus, soc. draudimo draudėją, draudimo periodą, kompiuterio IP adresas; kliento ID sistemoje; ar klientas registruotas; kliento būsena; paskutinio kredito data; kreditų skaičius ir suma; pateiktų paraiškų skaičius; pavėluotai padengtų ir dabartinis pradelstų kreditų skaičius ir suma; dabartinių įsipareigojimų suma; informacija apie turto areštus; kreditų grąžinimo data, atvaizdas ir parašas.

5. Klientas sutinka ir neprieštarauja, kad jo asmens duomenys, nurodyti 4 p., būtų tvarkomi (saugomi) Bendrovės duomenų tvarkytojų (jiems suteiktų teisių apimtyje) – UAB „EGROUP EU“, UAB „CreditInfo Lietuva“, UAB „eVekselis.lt“.

6. Bendrovė turi teisę Kliento asmens duomenis asmens mokumo vertinimo ir įsiskolinimų valdymo tikslais teikti EUCB (European United Credit Bureau), kurio duomenų tvarkytojas – UAB “EGROUP EU”, UAB „CreditInfo Lietuva“, UAB „EVP International“, Lietuvoje veiklą vykdantiems antstoliams, taip pat, prieš tai informavęs Klientą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, skolų valdymo įmonėms ir kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

7. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

7.1. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Klientui kartą per kalendorinius metus.

7.2. pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Klientas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos Kliento prašymus tinkamas kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie Klientą, Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti kredito sutartį.

7.3. turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Nesutikimas išreiškiamas pažymint sakinį „Aš nesutinku gauti OK.lt naujienų“ bet kuriuo metu prisijungus prie savo paskyros tinklalapyje https://www.OK.lt/, skiltyje „mano duomenys“.

7.4. pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

8. Klientas sutinka, kad Bendrovė įrašytų Bendrovės ir Kliento, o taip pat Bendrovės ir trečiųjų asmenų, iš kurių renkami Kliento asmens duomenys, telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami kredito sutarties sudarymo, jos vykdymo ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

9. Šis Kliento sutikimas yra sudaromas ir pasirašomas parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, Klientui prisijungus prie Bendrovės internetinės Klientų registracijos skilties adresu https://www.OK.lt/, supildant registracijai būtinus duomenis ir uždedant varnelę ties patvirtinimo tekstu bei paspaudžiant mygtuką „Registruotis“. Bendrovei pareikalavus, Klientas privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasirašyti ir pateikti Bendrovei rašytinę šio sutikimo kopiją.

10. Klientas gali daryti įtaką visoms šiame sutikime esančioms sąlygoms, pavyzdžiui, reikalauti kurią nors sąlygą, esančią šiame sutikime, išbraukti ar įrašyti į sutikimą naują sąlygą, keisti tam tikras sutikimo sąlygas ir pan. Tuo tikslu Klientas privalo kreiptis į Bendrovę ir pradėti sąžiningas derybas dėl šio sutikimo sąlygų panaikinimo, pakeitimo ar papildymo. Dėl galimybės aktyviai veikti šio sutikimo sąlygas, šis sutikimas yra laikomas sudarytu aptarus jį individualiai.

11. Šio sutikimo 1-8 ir 10 p. nuostatos yra perkeliamos į Vartojimo kredito sutarties 10 d. ir Teisių į kredito gavėjo išmokas įgijimo sutarties 5 dalį. Patvirtindamas šį sutikimą, Klientas individualiai patvirtina ir atitinkamas sutarties nuostatas. Esant prieštaravimams tarp šių dokumentų, pirmenybė yra teikiama šio sutikimo nuostatoms.

12. Priedas Nr. 1: www.ok.lt sistemos naudojimo taisyklės
Priedas nr. 1 prie sutikimo tvarkyti asmens duomenis


WWW.OK.LT

SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS


WWW.OK.LT yra bendruomeninio skolinimo nuotoliniu būdu sistema (toliau – Sistema), suteikianti galimybę nuotoliniu būdu gauti vartojimo kreditą su užstatu (paprastuoju neprotestuotinu vekseliu) ir / arba įgyti teises į kredito gavėjo išmokas pagal vartojimo kredito sutartį.

WWW.OK.LT sistemą valdo UAB „Nilko finansų grupė“, įmonės kodas: 303134452, adresas:Perkūnkiemio g. 7, Vilnius, telefonas: 8 52 222 333 el. paštas: viskas@ok.lt (toliau – Bendrovė).

WWW.OK.LT naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Sistemos naudojimo tvarką ir sąlygas, kurių privalo laikytis Naudotojas siekdamas pateikti paraišką įgyti teises į išmokas ir / ar paraišką kreditui gauti.


1. Naudotojo patvirtinimai

1.1. DĖMESIO! Jūs privalote ypatingai kruopščiai susipažinti ir įvertinti šiuos bei 3.4. ar 4.3. p. nustatytus savo patvirtinimus, kuriuos Bendrovė laiko esmine Sistemos naudojimo sąlyga:

1.1.1. Naudotojo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;

1.1.2. Naudotojas įdėmiai ir pilnai perskaitė Taisykles, su jomis sutinka laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

1.1.3. Naudotojas, ketinantis įsigyti teises į išmokas pagal vartojimo kredito sutartį, suprato ir įvertino finansinę riziką, atskleistą šių Taisyklių 4 dalyje, o taip pat turi ir prieš teikiant atitinkamą paraišką turės galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės, finansų ir kitų sričių patarėjais bei pačia Bendrove (telefonas:8 52 222 333, el. paštas:viskas@ok.lt);

1.1.4. Naudotojas, ketinantis prašyti suteikti kreditą, supranta ir įvertina riziką, jog kreditas jam bus suteiktas tik tuo atveju, jei atsiras pakankamai Naudotojų, kurie sutiks įgyti teises į išmokas pagal vartojimo kredito sutartį, todėl vien kredito gavimo paraiškos pateikimas ir mokumo kriterijų atitikimas negarantuoja kredito gavimo;

1.1.5. Naudotojas sutinka ir leidžia Bendrovei šių Taisyklių 1 priede nustatyta tvarka ir sąlygomis, arba aktyviai veikiant Naudotojui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis;

1.1.6. Naudotojas yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis ir visiškai veiksnus asmuo, kuris šių Taisyklių tvirtinimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;

1.1.7. Naudotojas šių Taisyklių 2.2.5. p. nurodytą registracijos mokestį moka iš banko ar kredito įstaigos sąskaitos, kurią atidarant tam bankui ar kredito įstaigai buvo teikiamas originalus asmens tapatybės dokumentas ir šio dokumento kopija yra saugoma tame banke ar kredito įstaigoje;

1.2. Visi Taisyklėse neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, https://www.OK.lt/ skelbiamais nurodymais bei įprastine panašių paslaugų praktika.


2. Registracijos tvarka ir sąlygos

2.1. Teisę įgyti teises ir/ar prašyti kredito turi bet kuris asmuo, kurio pateikti patvirtinimai Taisyklių 1.1. p. yra tikslūs ir teisingi, tačiau įgyti teises ir/ar gauti kreditą gali tik tie asmenys, kurie yra registruoti Sistemos duomenų bazėje. Registruotis Naudotojas gali internetu ar per Tarpininkus šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

2.2. Registracijos internetu tvarka ir sąlygos:

2.2.1. Registruojantis šiuo būdu, Naudotojas pirmiausiai privalo įdėmiai perskaityti Sistemoje pateiktas teisių įgijėjo ir/ar kredito gavėjo sutarties (priklausomai nuo Naudotojo tikslų) sąlygas, standartinę informaciją apie kreditą ir kitą https://www.OK.lt/ skelbiamą informaciją;

2.2.2. Sutinkantis su teisių įgijėjo ar gavėjo sutarties sąlygomis Naudotojas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir pateikti https://www.OK.lt/ patalpintą registracijos anketą (toliau – Anketą), suteikiant tikslią, teisingą ir išsamią informaciją apie save. Registracijos metu užpildyta Anketa yra priimama tik tuomet, kai Naudotojas pateikia Anketoje nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Registruotis“.

2.2.3. Naudotojas gali būti vienu metu būti registruotas ir kaip teisių įgijėjas, ir kaip kredito gavėjas, tačiau kiekvienai atitinkamai paskyrai Naudotojas turės atlikti atskiras registracijos procedūras atitinkamai kaip teisių įgijėjas ir kredito gavėjas.

2.2.4. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą, Sistema sudaro ir Naudotojo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kartu su šiomis Taisyklėmis, ir teisių įgijėjo ar gavėjo sutarties (priklausomai nuo Naudotojo tikslų) bendrųjų sąlygų projektą. Kartu yra siunčiamas ir šiuos dokumentus koduojantis unikalus MD5 algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodas (toliau – MD5).

2.2.5. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Sistema įregistruoja Naudotoją į savo duomenų bazę tik jam pervedus iš UAB „EVP International“ valdomoje sistemoje PaySera jo vardu atidarytos sąskaitos (toliau – PaySera sąskaita) į Bendrovės sąskaitą simbolinį 0,01 EUR (vienas euro centas) registracijos mokestį, arba patvirtinus savo tapatybę ir valią mobiliuoju parašu, ar kitu UAB „EVP International“ arba Bendrovės nurodytu būdu. Šio pavedimo mokėjimo paskirtyje Naudotojas privalo įrašyti jam suteiktą MD5 kodą. Registracijos mokesčio tikslas yra nustatyti Naudotojo tapatybę ir įsitikinti Naudotojo valia. Šalys patvirtina, jog registracijos mokestis nėra laikomas su kreditu ar teisėmis į išmokas pagal jį susijusiu mokesčiu, kadangi jis yra taikomas tik registracijos Sistemoje metu ir jo sumokėjimas jokiais atvejais neįpareigoja Naudotojo ateityje prašyti įgyti teisių į išmokas ir/ar gauti kredito lėšas bei negarantuoja, jog Bendrovė nuspręs priimti teisių įgijimo pasiūlymą ir/ar suteikti kredito lėšas Naudotojui.

2.2.6. Tik Naudotojui tinkamai pervedus registracijos mokestį (ar patvirtinus savo tapatybę bei valią kitu šiose Taisyklėse nurodytu būdu), Bendrovė vadovaujantis šių Taisyklių 3 skyriuje nustatytomis taisyklėmis priima ir vertina Naudotojo teikiamas paraiškas (prašymus) įgyti teises ar gauti kreditą (toliau – Paraiškas) ir priima sprendimus dėl teisių įgijėjo ar gavėjo sutarties sudarymo su juo, bei šiose Taisyklėse ir atitinkamoje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis priima teisių įgijimui skirtas lėšas ir/ar išmoka kreditą.

2.2.7. DĖMESIO! Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio mokėjimo nurodyme ir šio nurodymo patvirtinimas banko sistemoje yra laikomas Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą galią, o nuo jo sumokėjimo momento sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kartu su šiomis Taisyklėmis, yra laikomas patvirtintais ir prilyginami sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo parašu kiekviename jų lape.

2.2.8. Registracijos mokestis turi būti sumokėtas iš PaySera sąskaitos, jei atidarant šią sąskaitą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka buvo privalomai nustatyta Naudotojo tapatybė pateikiant originalų asmens tapatybės dokumentą (ar tinkamai patvirtintą jo kopiją), kurio kopija yra saugoma UAB „EVP International“.

2.2.9. Sutikimas su šiomis Taisyklėmis taip pat yra laikomas besąlygišku ir neatšaukiamu Naudotojo nurodymu UAB „EVP International“, pateikti patvirtintą Naudotojo asmens tapatybės dokumento kopiją.

2.2.10. Bendrovei pareikalavus, Naudotojas privalo per 1 darbo dieną pateikti originalų asmens tapatybės dokumentą kopijai pasidaryti Bendrovės buveinės adresu arba bet kurioje iš Tarpininkų vietų, kurių išsamus sąrašas yra nurodytas https://www.OK.lt/.

2.2.11. Registracijos internete metu Naudotojas privalo nurodyti slaptažodį, kurį sudaro Naudotojo savarankiškai pasirinkta, unikali ir slapto pobūdžio skaičių bei raidžių kombinacija, skirta nustatyti Naudotojo tapatybę ir įsitikinti Naudotojo valia vykdant šias Taisykles, jose nustatyta tvarka sudarytas teisės įgijėjo ar kredito gavėjo sutartis ar kitus sandorius su Bendrove.

2.3. Registracijos per Tarpininkus tvarka ir sąlygos:

2.3.1. Registruojantis šiuo būdu, Naudotojas privalo užpildyti ir pasirašyti popierinę Paraišką arba teisės įgijėjo ir/ar kredito gavėjo sutartį (priklausomai nuo Tarpininko), bei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu bei kitais, Bendrovės ar Tarpininko reikalaujamais dokumentais pateikti ją bet kuriam iš Tarpininkų https://www.OK.lt/ paskelbtose vietose.

2.3.2. Gavusi tinkamai užpildytą popierinę Paraišką ir nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Bendrovė įregistruoja Naudotoją į Sistemos duomenų bazę bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis atlieka tolesnį Paraiškos vertinimą.

2.4. Registracijos metu iš Naudotojo reikalaujami pateikti duomenys turi būti išsamūs, tikslūs ir teisingi. Bendrovė nekyla jokia atsakomybė tuo atveju, jei žala Naudotojui atsirado, ar Bendrovės priimti sprendimai buvo sąlygoti neišsamių, netikslių ar neteisingų Naudotojo duomenų pateikimo.

2.5. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas priimti pasiūlymą įgyti teises ar suteikti kreditą, t.y. apie Paraiškos patvirtinimą, Bendrovė informuoja Naudotoją trumpąja tekstine žinute (SMS), siunčiama Naudotojo nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu, ar elektroniniu paštu. Registracijos per Tarpininkus atveju Naudotojui telefoninio pokalbio metu yra žodžiu pasakomi ir prisijungimui prie Sistemos reikalingi duomenys.

2.6. Pasikeitus Naudotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar bet kuriam iš pateiktų patvirtinimų tapus netiksliu ar neteisingu, Naudotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, informuoti apie tai Bendrovę ir pakeisti (papildyti) savo profilio duomenis prisijungiant prie individualios paskyros Sistemoje arba skambinant Bendrovei telefono numeriu: 8 52 222 333arba rašant el. paštu:viskas@ok.lt.

2.7. Pasikeitus PaySera sąskaitai, Naudotojas privalo pakartotinai sumokėti 2.2.4. punkte nustatytą registracijos komisinį mokestį iš tos naujos PaySera sąskaitos arba pakartotinai pateikti popierinę paraišką Tarpininkui 2.3 punkte nurodyta tvarka. Naudotojui išregistravus savo PaySera sąskaitą ir neatidarius ar nepranešus apie naują PaySera sąskaitą Bendrovei, visos Naudotojo gautinos sumos yra deponuojamos Bendrovės sąskaitoje kaip Naudotojo turtas, saugomas iki Naudotojo nurodymo, pateikto raštu Bendrovės buveinės adresu, į kurią Naudotojo vardu atidarytą sąskaitą pervesti saugomas sumas. Už Naudotojui priklausančių piniginių lėšų saugojimą ir administravimą Bendrovė turi teisę išskaičiuoti 0,1 EUR per dieną mokestį ir kompensuoti visas bankinių pavedimų išlaidas.

2.8. Naudotojas turi teisę išsiregistruoti iš Sistemos duomenų bazės tik pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal teisės įgijėjo ir/ar kredito gavėjo sutartį ir pateikdamas atitinkamą rašytinį prašymą. Gavusi šį prašymą Bendrovė per 14 (keturiolika) dienų išregistruoja Naudotojo duomenis iš Sistemos duomenų bazės ir informuoja apie tai Naudotoją raštu prašyme nurodytu adresu. Bendrovė pasilieką sau teisę vienašališkai, be atskiro pranešimo, blokuoti Naudotojo paskyrą Sistemoje tuo atveju, jei Naudotojas naudoja Sistemą ne pagal paskirtį ar jungia prie jos kenkėjiškas programas arba kitaip grasina Sistemos saugumui ar kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus Bendrovei.


3. Paraiškos kreditui gauti pateikimo, jos svarstymo ir kredito suteikimo tvarka bei sąlygos

3.1. Kreditą gali gauti tik tie Sistemos duomenų bazėje registruoti Naudotojai, kurie yra tinkamai, https://www.OK.lt/ nurodyta tvarka ir sąlygomis, pateikę Paraišką kreditui gauti. Naudotojas privalo Paraiškoje nurodyti visą prašomą informaciją, kuri turi būti tiksli, aiški ir išsami. Esant poreikiui, Naudotojas gali pasiūlyti ar Bendrovė gali paprašyti papildomos informacijos, kurie papildytų ar pagrįstų Paraišką, kredito naudojimo tikslus bei Naudotojo galimybę jį grąžinti.

3.2. Paraišką gauti kreditą vartojimui Naudotojas gali teikti tik jeigu sudarant su juo vartojimo kredito sutartį Naudotojo vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 procentų šio Naudotojo tvarių pajamų.

3.3. Paraiška Kreditui gauti gali būti teikiama tik iš anksto susipažinus su Standartine informacija, kuri yra pateikiama https://www.OK.lt/ arba gali būti gauta iš Tarpininkų. Pateikdamas Paraišką Kredito gavėjas patvirtina, jog įdėmiai ir atidžiai perskaitė Standartinę informaciją iki Paraiškos pateikimo ir ją suprato. Paraiška kreditui gauti gali būti teikiama bet kuriuo iš šių būdų:

3.3.1. elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią Paraišką kreditui gauti;

3.3.2. iš Sistemos duomenų bazėje registruoto Naudotojo mobiliojo telefono numerio siunčiant tekstinę žinutę (SMS) numeriu [**] su tekstu: EUR [prašoma suma eurais] [kredito terminas] [slaptažodis];

3.3.3. iš Sistemos duomenų bazėje registruoto mobiliojo telefono numerio skambinant telefonu [**] bei įrašomo pokalbio metu žodžiu pateikiant Bendrovės atstovo žodžiu prašomus pateikti duomenis, reikalingus nustatyti Naudotojo tapatybę, o taip pat įsitikinti Naudotojo valia prašomo gauti kredito atžvilgiu;

3.3.4. užpildant ir pasirašant popierinę Paraišką kreditui gauti, bei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu pateikiant ją bet kuriam iš Tarpininkų, https://www.nilko.lt/ paskelbtose vietose;

3.3.5. žodžiu pareiškiant apie esmines pageidaujamo Kredito sąlygas tiems Tarpininkams, kurie pagal susitarimą su Bendrove turi teisę priimti žodines paraiškas. Tokiu būdu pateiktos Paraiškos pateikimo faktas ir jos duomenys yra patvirtinami pasirašant popierinę sutartį.

3.4. DĖMESIO! Kiekvieną kartą pateikdamas Paraišką kreditui gauti Naudotojas patvirtina, jog:

3.4.1. šių Taisyklių 1.1. punkte esančių patvirtinimų tikslumas ir teisingumas yra nepasikeitęs;

3.4.2. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė kredito gavėjo sutarties projekto sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su kredito gavėjo sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;

3.4.3. Naudotojas turi galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl kredito gavėjo sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas taip skolintis yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai;

3.4.4. Naudotojas yra pajėgus prisiimti konkretų, Paraiškoje prašomą finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Naudotojas yra ir bus pajėgus įvykdyti;

3.4.5. Naudotojas yra ir bus mokus, nėra ir nebus jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo mokumą. Iki kredito lėšų išmokėjimo paaiškėjus aplinkybėms, kurios neigiamai paveikė Naudotojo mokumą ir Naudotojas nebus pajėgus vykdyti savo įsipareigojimų, Naudotojas privalo apie tai nedelsiant informuoti Bendrovę ir atšaukti savo Paraišką;

3.4.6. Naudotojo ketinami prisiimti skoliniai įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Naudotojas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Naudotojui, o Paraiška yra teikiama gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus;

3.4.7. Naudotojas supranta, jog Sistemos nustatyta minimali kredito palūkanų norma yra apskaičiuota atsižvelgiant į Naudotojo kreditingumo lygį, bei į Naudotojų, sutinkančių įgyti teises į išmokas prisiimamą didelę riziką įgyjant reikalavimą nuotoliniu būdu, o taip pat į santykinai dideles kredito administravimo išlaidas.

3.5. Šalys susitaria, jog Paraiškos gauti kreditą pateikimo metu Naudotojo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina Sistemos duomenų bazės išrašas apie Naudotojo veiksmus jo paskyroje Sistemoje), yra laikomi Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška gauti kreditą ir/ar jos pagrindu sudaryta kredito gavėjo sutartis yra prilyginama dokumentams, sudarytiems rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentai, patvirtinti Naudotojo parašu kiekviename jo lape.

3.6. Tinkamai užpildžius ir pateikus Paraišką gauti kreditą, vadovaudamasi Bendrovės taikoma mokumo vertinimo tvarka, Bendrovė įvertina Naudotojo mokumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Naudotojo rizikos grupės bei jam taikomos minimalios palūkanų normos, suteikia šiai Paraiškai unikalų numerį ir paskelbia atitinkamą kvietimą įgyti teises į išmokas pagal prašomą sudaryti vartojimo kredito sutartį Sistemoje, kuri galioja ne ilgiau kaip Bendrovės nustatytą terminą.

3.7. Jei Paraiška yra atmetama dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Bendrovė apie tai informuoja Naudotoją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo mokumo patikrinimas. Esant poreikiui, Bendrovės prašymu Naudotojas privalo pateikti visus duomenis ir dokumentus, reikalingus tinkamai įvertinti Naudotojo mokumą ar patikrinti Naudotojo pateiktą informaciją.

3.8. Kredito dydis ir terminas yra nustatomi pagal Naudotojo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje gauti kreditą, jei jie neviršija Bendrovės nustatytų ir https://www.OK.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į mokumo vertinimo rezultatus.

3.9. Atsižvelgdamas į Naudotojo mokumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų kreditų skaičius, kitų Naudotojo prievolių vykdymo duomenis ir kitas vertinamas charakteristikas, Bendrovė nustato Naudotojo rizikos grupę ir ją atitinkančią minimalią kredito palūkanų normą, kredito sumos ir termino limitą Naudotojui.

3.10. Naudotojui taikomos kredito sumos ir termino limitas gali būti padidintas, o kredito palūkanų norma - sumažinta, Bendrovės vienašaliu sprendimu. Visais atvejais Naudotojas turi teisę siūlyti taikyti didesnes nei Sistemos nustatyta minimali palūkanų norma, bei sutrumpinti Paraiškos galiojimo terminą, tačiau visais atvejais bendra siekiamo gauti vartojimo kredito kainos metinė norma negali būti didesnė nei nustatyta LR Vartojimo kredito įstatyme.

3.11. Nebent šios Taisyklėse nustatyta kitaip, tuo atveju, jei Naudotojas nesutinka su jo mokumo vertinimo rezultatais ar Bendrovės nustatytais kredito sumos ir termino limitais, minimalia kredito palūkanų norma ar dėl bet kokių kitų priežasčių apsigalvojus ir nusprendus neimti kredito, Naudotojas turi teisę atšaukti Paraišką kreditui gauti, tuo tikslu savo paskyroje Sistemoje pateikdamas atitinkamą pranešimą Bendrovei.

3.12.DĖMESIO! Paraiškos kreditui gauti pateikimas, kvietimo įgyti teises į išmokas Sistemoje paskelbimas ar bet kokie kiti Bendrovės ar Naudotojo veiksmai nėra ir negali būti interpretuojami kaip Bendrovės įsipareigojimas suteikti kreditą. Bendrovė įsipareigoja suteikti prašomą kreditą tik tuo atveju, jei iš pageidaujančių įgyti teises į išmokas Naudotojų yra gautos atitinkamos Paraiškos ir bendra ketinama įgyti teisių į išmokas ir jų pagrindu rezervuotų Naudotojų lėšų suma yra lygi 100% prašomo kredito sumai.

3.13. Tuo atveju, jei pasibaigus kvietimo įgyti teisių į išmokas terminui Bendrovė nėra gavusi 3.12 punkte nurodyto kiekio atitinkamų Paraiškų, Bendrovė suformuoja kredito gavėjo sutartį šiai nepilnai kredito sumai su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir paprastąjį neprotestuotiną vekselį prievolių pagal šią sutartį vykdymui užtikrinti, bei išsiunčia šiuos dokumentus Sistemos duomenų bazėje registruotu Naudotojo elektroninio pašto adresu. Šiuo atveju Naudotojas turi teisę per 3 kalendorines dienas patikslinti Paraišką, patvirtinti vekselį ir priimti mažesnę kredito sumą šių Taisyklių nustatyta tvarka. Naudotojui neatsiliepus per šiame punkte nustatytą terminą ir nesudarius kredito gavėjo sutarties bei neišdavus vekselio, Paraiška laikoma pasibaigusia be jokių pasekmių Naudotojui.

3.14. Bendrovei surinkus ne mažiau kaip 3.12 p. nustatytą kiekį Paraiškų įgyti teises į išmokas pagal vartojimo kredito sutartį, Bendrovė apie tai informuoja Naudotoją, suformuoja kredito gavėjo sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir paprastąjį neprotestuotiną vekselį prievolių pagal šią sutartį vykdymui užtikrinti, bei išsiunčia šiuos dokumentus Sistemos duomenų bazėje registruotu Naudotojo elektroninio pašto adresu. Šiuo atveju kredito prašęs Naudotojas privalo per 3 kalendorines dienas atlikti kredito gavėjo sutartyje ir Naudotojo paskyroje Sistemoje nurodytus veiksmus, patvirtinančius paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Naudotojui neatsiliepus per šiame punkte nustatytą terminą ir nesudarius kredito gavėjo sutarties bei neišdavus vekselio, Naudotojas yra laikomas iš esmės pažeidęs savo įsipareigojimus ir privalės sumokėti Bendrovei netesybas, lygias 0,05% nuo Naudotojo prašytos kredito sumos už kiekvieną prašyto kredito dieną, bei atlyginti Bendrovės ar ketinusių įgyti teises į išmokas Naudotojų tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia šiame punkte nustatyta bauda.

3.15. Bendrovė įsipareigoja išmokėti visą kredito sumą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo 3.14 p. nurodytų veiksmų atlikimo ir visos teisių į išmokas kainos iš ją įgyti sutikusių Naudotojų gavimo momento. Kredito suma yra išmokama banko pavedimu į Kredito gavėjo UAB „EVP International“ valdomoje sistemoje PaySera turimą sąskaitą (toliau – PaySera sąskaita), nurodytą atitinkamos sutarties specialiojoje dalyje .

3.16. Naudotojui vienu metu gali būti suteikiami keli kreditai naudojantis Sistema, tačiau bendra suteiktų kreditų suma negali viršyti šių Taisyklių 3.9. ir 3.10 p. nurodyta tvarka Sistemos nustatytos bendros kredito limito sumos. Pasiekus šią ribą, kreiptis dėl kredito suteikimo Naudotojas gali tik po to, kai pilnai įvykdo savo prievoles, atsiradusias dėl anksčiau gautų kreditų naudojantis Sistema.

3.17. Bendrovė turi teisę atsisakyti svarstyti Naudotojo pateiktą Paraišką gauti kreditą, jeigu Naudotojas yra pažeidęs bet kurią šių Taisyklių nuostatą ar anksčiau su Bendrove sudarytų kitų sandorių sąlygas.

3.18. Bendrovė apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti Kreditą informuoja Naudotoją siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į Bendrovės duomenų bazėje registruotą Naudotojo mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje Naudotojo paskyroje Sistemoje.

3.19. Nusprendus suteikti kreditą, Bendrovė sudaro Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją Naudotojo duomenų bazėje registruotu Naudotojo elektroninio pašto adresu. Suteikiant vartojimo kreditą per Tarpininką, Kredito gavėjui gali būti pateikiamas ir popierinis Vartojimo kredito sutarties egzempliorius.

3.20. Naudotojas, kurio Paraiška gauti kreditą buvo atmesta, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą nesuteikti kredito išsiuntimo dienos, turi teisę naudojantis Sistema kreiptis į Bendrovę su prašymu pakartotinai svarstyti jo Paraišką kreditui gauti. Bendrovė prašymą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir informuoti Naudotoją apie priimtą sprendimą. Prašymo nagrinėjimo metu Naudotojas privalo suteikti visą Bendrovės prašomą informaciją, reikalingą Naudotojo mokumui įvertinti ir sprendimui priimti.

3.21. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už kredito sumos įskaitymą į Naudotojo banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Naudotojas.


4. Paraiškos įgyti teisę į išmokas pagal vartojimo kredito sutartį pateikimo, jos svarstymo ir teiusių įgijimo tvarka bei sąlygos

4.1. Įgyti teises į išmokas pagal vartojimo kredito sutartį gali tik tie Naudotojai, kurie yra tinkamai, https://www.OK.lt/ nurodyta tvarka ir sąlygomis, pateikę Paraišką gyti teisę į išmokas. Naudotojas privalo Paraiškoje nurodyti visą prašomą informaciją, kuri turi būti tiksli, aiški ir išsami. Esant poreikiui, Naudotojas gali pasiūlyti ar Bendrovė gali paprašyti papildomos informacijos, kuri papildytų ar pagrįstų Paraišką ir Naudotojo galimybę įgyti teises į išmokas.

4.2. Paraiška įgyti teises į išmokas pagal vartojimo kredito sutartį gali būti teikiama bet kuriuo iš žemiau nurodytų būdų, arba Naudotojas gali nurodyti Bendrovei automatiškai laikyti jo Paraišką pateikta, jei Sistemoje yra registruojamas Naudotojo nustatytus kriterijus atitinkantis pasiūlymas įgyti teises. Visais kitais atvejais, paraiška gali būti pateikta bet kuriuo iš šių būdų:

4.2.1. elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią Paraišką įgyti teises į išmokas pagal vartojimo kredito sutartį;

4.2.2. iš Sistemos duomenų bazėje registruoto Naudotojo mobiliojo telefono numerio siunčiant tekstinę žinutę (SMS) numeriu [**] su tekstu: EUR [ketinama įgyti teisės suma] [ketinamos įgyti teisės terminas] [ketinamos įgyti teisės rizikos grupė] [slaptažodis]

4.2.3. iš Sistemos duomenų bazėje registruoto mobiliojo telefono numerio skambinant telefonu [**] bei įrašomo pokalbio metu žodžiu pateikiant Bendrovės atstovo žodžiu prašomus pateikti duomenis, reikalingus nustatyti Naudotojo tapatybę, o taip pat įsitikinti Naudotojo valia prašomų įgyti teisių į išmokas atžvilgiu;

4.2.4. užpildant ir pasirašant popierinę Paraišką įgyti teises į išmokas, bei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu pateikiant ją bet kuriam iš Tarpininkų, https://www.OK.lt/ paskelbtose vietose;

4.2.5. žodžiu pareiškiant apie esmines pageidaujamų įgyti teisių į išmokas sąlygas tiems Tarpininkams, kurie pagal susitarimą su Bendrove turi teisę priimti žodines paraiškas. Tokiu būdu pateiktos Paraiškos pateikimo faktas ir jos duomenys yra patvirtinami pasirašant popierinę sutartį.

4.3. DĖMESIO! Kiekvieną kartą pateikdamas Paraišką kreditui įgyti teises į išmokas pagal vartojimo kredito sutartį Naudotojas patvirtina, jog:

4.3.1. šių Taisyklių 1.1. punkte esančių patvirtinimų tikslumas ir teisingumas yra nepasikeitęs;

4.3.2. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė teisių įgijėjo sutarties projekto sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su teisių įgijėjo sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;

4.3.3. Naudotojas turi galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl teisių įgijėjo sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas taip skolinti yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai;

4.3.4. Naudotojas yra pajėgus prisiimti konkretų, Paraiškoje siūlomą finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Naudotojas yra ir bus pajėgus įvykdyti;

4.3.5. Naudotojo ketinami prisiimti finansavimo įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Naudotojas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Naudotojui, o Paraiška yra teikiama gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus;

4.4. DĖMESIO! Šalys susitaria, jog Paraiškos įgyti teises į išmokas pagal vartojimo kredito sutartį pateikimo metu Naudotojo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina Sistemos duomenų bazės išrašas apie Naudotojo veiksmus jo paskyroje Sistemoje), yra laikomi Naudotojo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška įgyti teise ir/ar jos pagrindu sudaryta teisių įgijėjo sutartis yra prilyginama dokumentams, sudarytiems rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentai, patvirtinti Naudotojo parašu kiekviename jo lape.

4.5. Tinkamai užpildžius ir pateikus Paraišką įgyti teises į išmokas pagal vartojimo kredito sutartį, bei rezervavus Naudotojo PaySera sąskaitoje visą ketinamų įgyti teisių kainą, kuri visais atvejais negali būti mažesnė ar didesnė kaip Bendrovės Sistemoje nustatytos minimalios ir maksimalios ribos, Bendrovė suteikia šiai Paraiškai unikalų numerį ir Sistemoje įskaito šios Paraiškos sumą į paskelbtą atitinkamą prašymą suteikti vartojimo kreditą.

4.6. Nebent šios Taisyklėse nustatyta kitaip, Naudotojui dėl bet kokių kitų priežasčių apsigalvojus ir nusprendus neįgyti teisių į išmokas, Naudotojas turi teisę atšaukti savo Paraišką, tuo tikslu savo paskyroje Sistemoje pateikdamas atitinkamą pranešimą Bendrovei. Šiuo atveju Naudotojas privalo sumokėti Bendrovei Paraiškos administravimo mokestį, lygų 0,05% nuo siūlytos įgyti teisės sumos už kiekvieną atitinkamai prašyto vartojimo kredito termino dieną. Šį mokestį atitinkanti Naudotojo PaySera sąskaitoje rezervuota suma yra pervedama Bendrovei kaip netesybos, o likusiai rezervuotos sumos daliai PaySera sąskaitos rezervacija yra panaikinama. Naudotojui atšaukus savo paraišką kreditui gauti ar Bendrovei savo iniciatyva panaikinus Naudotojo paraišką, rezervacija yra panaikinama visai sumai

4.7. Paraiškos įgyti teises į išmokas Naudotojas negali atšaukti, jei bendra gautų tokių Paraiškų suma yra viršijusi 70% prašomo suteikti vartojimo kredito sumos.

4.8. Tuo atveju, jei pasibaigus kvietimo įgyti teises į išmokas pagal vartojimo kredito sutartį terminui Bendrovė nėra gavusi pakankamai Paraiškų suteikti visą kreditą ir dėl to Paraiška kreditui gauti pasibaigia, arba jei Naudotojas atšaukia Paraišką kreditui gauti, Bendrovė apie tai praneša ketinusiems įgyti teises Naudotojams ir pasiūlo perkelti pirkimą panašias charakteristikas turinčiai Paraiškai. Šis pranešimas neteikiamas tuo atveju, jei teikdamas Paraišką naudotojas pasirinko automatinį perkėlimą. Šiuo atveju Paraiška perkeliama automatiškai panašias charakteristikas turinčiai Paraiškai. Priešingu atveju pageidaujantis įgyti teises Naudotojas gali per 3 kalendorines dienas pateikti prieštaravimą tokiam pasiūlymui. Naudotojui neprieštaraujant, jo Paraiška yra perkeliama atitinkamam Naudotojui, o pareiškus prieštaravimą, Bendrovė ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų grąžina visas iš Naudotojo gautas sumas.

4.9. DĖMESIO! Paraiškos įgyti teises į išmokos sumą pateikimas, dalies ar visos prašomų įgyti teisių pervedimas Bendrovei, ar bet kokie kiti Bendrovės ar Naudotojo veiksmai nėra ir negali būti interpretuojami kaip Bendrovės įsipareigojimas grąžinti Naudotojui sumokėtas sumas, išpirkti įgytas teises, kompensuoti palūkanas ir/ar netesybas tuo atveju, jei kreditą gavęs Naudotojas nevykdo savo įsipareigojimų pagal kredito gavėjo sutartį ar jos vykdymui užtikrinti išduotą vekselį. Bendrovė įsipareigoja išmokėti Naudotojui pagal vartojimo kredito sutartį gautas sumas (atskaičius komisinius mokesčius) tik tuo atveju, jei atitinkamą kreditą gavę Naudotojai tinkamai įvykdo savo įsipareigojimus ir grąžina atitinkamą kreditą ir palūkanas.

4.10. Bendrovei surinkus pakankamai Paraiškų įgyti teises į išmokas, bei vartojimo kredito gavėjui atlikus visus Teisių užtikrinimo veiksmus, Bendrovė suformuoja atitinkamą sutartį bei išsiunčia ją Sistemos duomenų bazėje registruotu Naudotojo elektroninio pašto adresu. Išmokėjus kreditą, Naudotojo įgytų Teisių kaina yra išskaitoma iš Naudotojo PaySera sąskaitoje rezervuotos sumos, kuri yra pervedama Bendrovei. Jei yra pervedama ne visa Naudotojo PaySera sąskaitoje rezervuota suma, likusiai rezervuotos sumos daliai rezervacija yra panaikinama

4.11. Bendrovė turi teisę atsisakyti svarstyti Naudotojo pateiktą Paraišką įgyti teises į išmokas, jeigu Naudotojas yra pažeidęs bet kurią šių Taisyklių nuostatą ar anksčiau su Bendrove sudarytų kitų sandorių sąlygas.

4.12. Naudotojas, kurio Paraiška įgyti teises į išmokas buvo atmesta, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą išsiuntimo dienos, turi teisę naudojantis Sistema kreiptis į Bendrovę su prašymu pakartotinai svarstyti jo Paraišką kreditui įgyti teises. Bendrovė prašymą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir informuoti Naudotoją apie priimtą sprendimą. Prašymo nagrinėjimo metu Naudotojas privalo suteikti visą Bendrovės prašomą informaciją, reikalingą sprendimui priimti.

4.13. Visi mokėjimai teises įgyjančiam Naudotojui yra atliekami banko pavedimu į jo PaySera sąskaitą, iš kurios buvo sumokėtas registracijos mokestis. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius už visas PaySera sąskaitos operacijas (jei tokių būtų) sumoka Naudotojas.


5. Konfidencialumas

5.1. Bendrovė patvirtina, kad bet kokia informacija apie Naudotoją, susijusi su šių Taisyklių ir kredito sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Bendrovė įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad Naudotojo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Naudotojas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.

5.2. Naudotojas privalo maksimaliomis pastangomis saugoti slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, imtis visų prieinamų priemonių slaptažodžio slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Kilus mažiausioms abejonėms dėl to, jog tretieji asmenys galėjo sužinoti visą ar dalį slaptažodžio, Naudotojas privalo nedelsiant jį pasikeisti.


6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Taisyklės įsigalioja nuo registracijos pabaigos ir galioja iki Naudotojo išregistravimo iš Sistemos duomenų bazės šių Taisyklių 2.8. punkte nurodyta tvarka.

6.2. Šios Taisyklės gali būti pakeistos ir/ar papildytos tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet Taisyklių pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus; Bendrovės veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; kai tai būtina keičiant Sistemos technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Naudotojo teisinės padėties. Tokio pobūdžio Taisyklių pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Bendrovės, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Naudotojas turi teisę atsisakyti šių Taisyklių pateikdamas rašytinį pareiškimą prieš 10 dienų iki numatomo nutraukimo, su sąlyga, jog iki nutraukimo dienos Naudotojas bus pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal su Bendrove sudarytas sutartis. Apie vienašališkai daromus pakeitimus Naudotojas turi būti informuotas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos.

6.3. Visi pranešimai Naudotojui yra pateikiami trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambinant į Naudotojo nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikiant pranešimą individualioje Naudotojo paskyroje Sistemoje.

6.4. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai. Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.

6.5. Bendrovė yra įtraukta į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Bendrovės veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio adresas (korespondencijai) - Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, Lietuva.

Tvirtinu sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo
Su www.ok.lt sistemos naudojimo taisyklėmis susipažinau
Tvirtinu, kad pateikti asmens duomenys yra mano ir nurodyti teisingai
Sutinku, kad tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarkytų bendrųjų kredito sutarties sąlygų punkte nurodytus mano asmens duomenis
 sutinku nesutinku